Bahagian 1  
Peraturan Koperasi 1995
 
 
PERMULAAN
 
Peraturan-peraturan Koperasi, 1995
     
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 86 Akta Koperasi 1993, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:
 
   
1. 
Nama dan mula berkuatkuasa.
     
 
1.1
Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Koperasi 1995 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 1hb Januari 1995.
     
2. 
Tafsiran
 
   
 
Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain-
 
   
 
Akta :
 
 
ertinya Akta Koperasi 1993;
 
   
 
Anggota eksekutif lembaga :
 
 
ertinya mana-mana orang yang dilantik sebagai anggota sepenuh masa Lembaga koperasi berdaftar dan terlibat dengan pentadbiran dan pengurusan harian urusan dan perniagaan koperasi berdaftar itu;
 
   
 
Menteri :
 
 
ertinya Menteri yang pada masa ini dipertanggungjawabkan dengan pembangunan koperasi.